RU
Телефон +996 (0558) 88 72 34 г. Бишкек, ул. Табышалиева 15

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ компьютерного тестирования для кандидатов на должности судей Кыргызской Республики

16 апреля 2019

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ


компьютерного тестирования для кандидатов


на должности судей Кыргызской Республики


  1. Конституционное право Кыргызской Республики


Кыргыз Республикасын Конституциялык укуктары 1. На каких принципах основывается государственная власть в Кыргызской


Республике?


— Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик кайсы принциптерге негизделет? 1. Сколько Конституций было принято в период независимости Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Көз карандысыздык мезгилинде канча Конституция кабыл алынган? 1. Каким государством в соответствии с Конституцией является Кыргызской Республика?


— Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасы кандай мамлекет болуп саналат? 1. Какие положения Конституции Кыргызской Республики свидетельствуют, что Кыргызская Республика является светским государством?


— Конституциянын кайсы жоболору Кыргыз Республикасы мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет болуп саналат деп тастыктайт? 1. Какой орган государственной власти вправе устанавливать налоги в Кыргызской


Республике?


— Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликтин кайсы органы, салыктарды белгилөөгө укуктуу? 1. Что является непосредственными формами осуществления своей власти народом


Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын элинин өз бийлигин ишке ашыруунун түздөн-түз формалары болуп эмнелер саналат? 1. К каким государствам относится Кыргызская Республика по форме своего государственного устройства?


— Кыргыз Республикасы өзүнүн мамлекеттик түзүлүшүнүн формасы боюнча кандай мамлекеттерге кирет? 1. В каких целях в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики могут быть ограничены права и свободы человека и гражданина?


— Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык, адамдын, жарандын укуктары менен эркиндиктери кандай максаттарда чектелиши мүмкүн? 1. Какое из этих прав человека и гражданина не подлежит никакому ограничению?


— Адамдын жана жарандын укуктарынын ичинен кайсынысы чектелүүгө жатпайт? 1. Какие политические права имеют граждане Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын жарандары кандай саясий укуктарга ээ? 1. Какими видами нормативных правовых актов могут вводиться ограничения прав и свобод человека и гражданина?


— Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерине кандай ченемдик укуктук актылар тарабынан чектөөлөрдү киргизүү мүмкүн? 1. Какими должны быть вводимые ограничения прав и свобод человека и


гражданина?


— Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерине киргизилген чектөөлөр кандай болушу керек? 1. Каким образом допустимо изъятие имущества помимо воли собственника?


— Менчик ээсинин эркинен тышкары мүлктү кантип алып коюуга жол берилет? 1. Какой труд не считается принудительным?


— Кандай эмгек мажбурлоо эмгеги деп эсептелинбейт? 1. На какой срок избирается Омбудсмен Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы  кандай  мөөнөткө шайланат? 1. Какое образование обязательно и бесплатно гарантировано государством согласноКонституции Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык, кандай билим алуу милдеттүү жана акысыз экендиги мамлекет тарабынан кепилдендирилет? 1. Кем осуществляется парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике?


— Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин сакталышына парламенттик көзөмөл ким тарабынан жүргүзөт? 1. Что понимается под гражданством Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын жарандыгы деген эмнени түшүндүрөт? 1. К какой категории лиц относится физическое лицо, находящееся на территории


Кыргызской Республики, не являющееся гражданином Кыргызской Республики и не имеющее доказательства принадлежности к гражданству другой страны?


— Кыргыз Республикасынын аймагында турган, Кыргыз Республикасынын жараны эмес жана башка өлкөнүн жарандыгына тиешелүү далилдери жок жеке жак, жактардын кандай категориясына кирет? 1. В каких случаях не допускается выход из гражданства Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу кандай учурларда берилбейт? 1. В каких случаях утрачивается гражданство Кыргызской Республики?


Кандай учурларда Кыргыз Республикасынын жарандыгы жоготулат? 1. Что не обязан делать гражданин Кыргызской Республики согласно Конституции Кыргызской Республики?


— Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын жараны эмне жасаганга милдеттүү эмес? 1. Какой силой (характером) обладают решения народного курултая?


— Элдик курултайдын чечимдери кандай күчкө (мүнөзгө) ээ? 1. Каким актом назначается референдум в Кыргызской Республике?


— Референдум кандай акты менен дайындалат? 1. Какие вопросы нельзя выносить на референдум?


— Кандай маселелерди референдумга коюуга болбойт? 1. Какое количество граждан должно принять участие в голосовании, чтобы


референдум признать состоявшимся?


— Референдум болуп өттү деп таануу үчүн, канча жаран добуш берүүгө катышууга тийиш? 1. По какой избирательной системе избираются депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары кандай шайлоо системасы аркылуу шайланат? 1. Каким большинством голосов принимается решение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики об отзыве Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогоку Кенешинин Төрагасын кайра чакыртып алуу боюнча Жогорку Кенештин чечими канча көпчүлүк добуш менен кабыл алынат? 1. Как избирается Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы кантип шайланат? 1. Как должно быть принято решение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики об отрешении Президента Кыргызской Республики от должности?


— Кыргыз Республикасынын Президентин кызматынан четтетүү жөнүндө Жогорку Кеңештин чечими кантип кабыл алынышы керек? 1. Каким большинством голосов может быть принято решение Жогорку Кенеша


Кыргызской Республики о самороспуске?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечимин кандай көпчүлүктүн добушу менен кабыл алышат? 1. Какой минимальный количественный состав установлен для комитета Жогорку


Кенеша Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттери үчүн кандай эң аз курамы бекитилген? 1. Какое количество представителей должно быть от одной фракции в одном комитете Жогорку Кенеша Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештинин бир комитетинде ар бир фракциянын өкүлдөрүнүн саны канча болуш керек? 1. Какие комитеты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики возглавляются представителями парламентской оппозиции?


— Парламенттик оппозициянын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин кайсы комитеттерине төрагалык кылышат? 1. Кому принадлежит право законодательной инициативы?


— Мыйзам чыгаруу демилге укугу кимге таандык? 1. В течение, какого времени Президент Кыргызской Республики подписывает или возвращает закон со своими возражениями в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики?


— Канча мөнөттүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президенти мыйзамга кол коёт же өзүнүн каршы пикирлери менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кайрадан кароого кайтарат? 1. Каким образом Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принимает закон о внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кантип кабыл алат? 1. Кем вносятся изменения в Конституцию Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөр ким тарабынан киргизилет? 1. Каким образом могут быть внесены изменения в положения Первого раздела Конституции Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Конституциясынын Биринчи бөлүмүнүн жоболоруна өзгөртүүлөрдү кандай жол менен киргизүү мүмкүн? 1. Какие полномочия относятся к полномочиям Президента Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарына кайсы ыйгарым укуктар тийштүү? 1. Какие последствия предусмотрены в случае отказа Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в доверии Правительству Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ишеним көрсөтүүдөн баш тартылган учурда кандай кесепеттер көрсөтүлгөн? 1. Какие полномочия относятся к полномочиям Правительства Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кайсы ыйгарым укуктар тиешелүү? 1. В каких случаях Жогорку Кенеш Кыргызской Республики не может рассматривать вопрос о недоверии Правительству Кыргызской Республики?


— Кайсы учурларда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени карашы мүмкүн эмес? 1. Какие последствия предусмотрены в случае, если в установленном Конституцией Кыргызской Республики порядке не будет утверждена программа, определены структура и состав Правительства Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген тартипте, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы бекитилбеген, курамы жана түзүмү аныкталбаган учурда кандай кесепеттер көрсөтүлгөн? 1. Какие последствия предусмотрены в случае не подписания Президентом Кыргызской Республики в установленный срок закона, одобренного Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в ранее принятой редакции, по итогам рассмотрения возражений Президента Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикирин карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча, мурда кабыл алынган редакцияда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан жактырылган мыйзамга белгиленген мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кол коюлбаган учурда, кандай кесепеттер каралган? 1. Кто исполняет полномочия Президента Кыргызской Республики до избрания нового в случае досрочного прекращения его полномочий по указанным в Конституции Кыргызской Республики причинам?


— Кыргыз Республикасынын Конституциясында көрсөтүлгөн себептер боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда, жаңы Президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын ким аткарат? 1. Каким образом Президент Кыргызской Республики может быть отрешен от должности?


— Кыргыз Республикасынын Президентин кызматынан кантип четтетүү мүмкүн? 1. Кто вправе выдвинуть обвинение против Президента Кыргызской Республики для отрешения его от должности?


— Кыргыз Республикасынын Президентин кызматынан четтетүү үчүн ага каршы айыпты ким коёт? 1. Сколько раз Премьер-министр Кыргызской Республики может поставить перед Жогорку Кенешем Кыргызской Республики вопрос о доверии Правительству Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Премьер-министри канча жолу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин алдында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ишеним көрсөтүү жөнүндө маселени кое алат? 1. Из каких судов состоит судебная система Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын сот системасы кайсы соттордон турат? 1. Какие органы считаются органами судейского самоуправления?


— Соттук өз алдынча башкаруу органдары болуп кайсы органдар саналат? 1. Какой орган государственной власти утверждает состав Совета по отбору судей


Кыргызской Республики?


— Мамлекеттик бийликтин кайсы органы Судьяларды тандоо боюнча кеңештин курамын бекитет? 1. Какой орган осуществляет конституционный контроль в соответствии с


Конституцией Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык конституциялык контролдоону кайсы орган ишке ашырат? 1. Какие полномочия относятся к полномочиям Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын ыйгарым укуктарына кайсы ыйгарым укуктар тийиштүү? 1. Каков количественный состав Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын курамы саны боюнча кандай? 1. Какие конституционные требования установлены для претендентов на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики по юридическому стажу?


— Юридикалык стажы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык кызмат ордуна талапкерлер үчүн кандай конституциялык талаптар белгиленген? 1. Какой возрастной предел установлен Конституцией Кыргызской Республики для претендентов на должность судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык кызмат ордуна талапкерлер үчүн кандай курактык чек белгиленген? 1. В каких случаях может быть оспорена каждым конституционность закона и иного нормативного правового акта?


— Кандай учурларда ар бир адам тарабынан мыйзамдын жана башка ченемдик укук актыларынын конституциялуулугун талашылышы мүмкүн? 1. Кто может обратиться с запросом в Конституционную палату Верховного суда


Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына суроо-талап менен ким кайрылышы мүмкүн? 1. Кто вправе обратиться в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики за дачей заключения о конституционности не вступивших в силу для Кыргызской Республики международных договоров?


— Кыргыз Республикасы үчүн күчүнө кире элек эл аралык келишимдердин конституциялуулугу жөнүндө корутунду берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына кайрылууга ким укуктуу? 1. Как принимается решение или заключение Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Республики в случае равенства голосов судей?


— Судьялардын добуштары тең болгон учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын чечими жана корутундусу кантип кабыл алынат? 1. В каком составе принимается решение о принятии обращения к производству


Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын өндүрүшүнө кайрылууну кабыл алуу жөнүндө чечим кандай курамда кабыл алынат? 1. На какой срок избираются судьи Верховного суда Кыргызской Республики?


— Жогорку соттун судьялары кайсы мөөнөткө шайланат? 1. Какой орган уполномочен давать согласие на привлечение судей всех судов Кыргызской Республики к уголовной и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке?


— Соттук тартипте салынган жазык жана административдик жоопкерчиликке бардык


соттордун судьяларын тартууга макулдук берүүгө кайсы орган ыйгарым укуктуу? 1. Каков порядок назначения (или избрания) судей Верховного суда Кыргызской


Республики?


— Жогорку соттун судьяларын дайындоо (же шайлооо) тартиби кандай? 1. Какой орган государственной власти (или должностное лицо) освобождает от


должности судей Верховного суда Кыргызской Республики?


— Мамлекеттик бийликтин кайсы органы (же кызмат адамы) Жогорку соттун судьяларын кызматтан бошотот? 1. Какой возрастной предел установлен Конституцией Кыргызской Республики для претендентов на должность судьи местного суда Кыргызской Республики?


— Конституция тарабынан жергиликтүү соттун судьялык кызматына талапкерлер үчүн кандай курактык чек белгиленген? 1. На какой срок назначаются судьи местных судов Кыргызской Республики?


— Жергиликтүү соттун судьялары кайсы мөөнөткө шайланат? 1. Каков порядок назначения (или избрания) судей местных судов Кыргызской Республики?


— Жергиликтүү соттун судьяларын дайындоо (же шайлооо) тартиби кандай? 1. Какой орган государственной власти (или должностное лицо) освобождает от


должности судей местных судов Кыргызской Республики?


— Мамлекеттик бийликтин кайсы органы (же кызмат адамы) жергиликтүү соттун судьяларын кызматтан бошотот? 1. Какой государственный орган осуществляет исполнительную власть Кыргызской Республики?


— Мамлекеттик кайсы орган аткаруу бийлигин ишке ашырат? 1. Кем утверждается программа деятельности Правительства Кыргызской Республики?


— Өкмөттүн ишинин программасы ким тарабынан бекитилет? 1. Кто определяет структуру Правительства Кыргызской Республики?


— Өкмөттүн түзүмүн ким аныктайт? 1. Какие органы государственной власти не входят в структуру Правительства Кыргызской Республики?


— Өкмөттүн түзүмүнө мамлекеттик  бийликтин  кайсы  органдары кирбейт? 1. Кто предлагает кандидата на должность Премьер-министра Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин кызматына талапкерди ким сунуштайт? 1. Каким органом государственной власти (или должностным лицом) принимается


акт о назначении (или избрания) Премьер-министра Кыргызской Республики?


— Мамлекеттик бийликтин кайсы органы тарабынан Премьер-министрди дайындоо (же шайлоо) жөнүндө актысы кабыл алынат? 1. В течение, какого срока издается акт о назначении Премьер-министра Кыргызской Республики?


— Премьер-министрди дайындоо жөнүндө актысы канча мөөнөттүн ичинде чыгарылат? 1. Каким государственным органом (или должностным лицом) принимается или


отклоняется прошение об отставке Премьер-министра Кыргызской Республики?


— Кайсы мамлекеттик орган (же кызмат адамы) тарабынан Премьер-министрдин кызматынан кетүү жөнүндө өтүнүчү кабыл алынат же четке кагылат? 1. Что понимается под конституционным законом Кыргызской Республики?


— Конституциялык мыйзам деп эмнени түшүнсө болот? 1. Каким образом принимаются конституционные законы Кыргызской Республики?


— Конституциялык мыйзамдар кантип кабыл алынат? 1. Что такое пробелы в законодательстве?


— Мыйзамдардагы жазылбаган жетишпегендиктер деген эмне? 1. Что такое коллизии нормативных правовых актов?


— Ченемдик укуктук актылардын коллизиялары деген эмне? 1. Какие органы относятся к нормотворческим органам Кыргызской Республики?


— Кайсы органдар ченем жаратуучу органдар болуп саналат? 1. Что такое норма права?


— Укук ченеми деген эмне? 1. Каково место внутри страны вступивших в силу в установленном законом порядке международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика?


— Өлкөнүн ичинде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин орду кандай? 1. Что понимается под ратификацией международных договоров?


— Эл аралык келишимдерди ратификациялоо деген эмнени түшүндүрөт? 1. Какой государственный орган осуществляет единую государственную систему


регистрации и учета международных договоров Кыргызской Республики?


— Эл аралык келишимдерди каттоо жана эсепке алуунун бирдиктүү мамлекеттик системасы кайсы мамлекеттик орган тарабынан ишке ашырылат? 1. Кто уполномочен подписывать международные договоры от имени Кыргызской


Республики согласно Конституции Кыргызской Республики?


— Конституцияга ылайык, Кыргыз Республикасынын атынан эл аралык келишимдерге кол коюуга ким ыйгарым укуктуу? 1. Какие последствия влечет признание нормативного правового акта, его


структурного элемента неконституционным или недействительным?


— Ченемдик укуктук актыны же анын структуралык элементин конституциялык эмес же жараксыз деп табуу кандай кесепеттерге алып келет? 1. Что означает отмена действия нормативного правового акта?


— Ченемдик укуктук актынын колдонулушун жокко чыгаруу эмнени түшүндүрөт? 1. В какой срок, если иное не предусмотрено в принятом законе или в законе о


порядке введения его в действие, вступает в силу закон?


— Эгерде мыйзамдын өзүндө же аны колдонууга киргизүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамда башка мөөнөт каралбаса, мыйзам кайсы мөөнөттө күчүнө кирет? 1. В какой срок вступают в силу нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность?


— Ишкердик иш-аракетти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар кайсы мөөнөттө күчүнө кирет? 1. Как назначается (или избирается) председатель Национального банка Кыргызской Республики?


— Улуттук банктын төрагасы кантип дайындалат (же шайланат)? 1. К каким органам государственной власти относится прокуратура согласно Конституции Кыргызской Республики?


— Конституцияга ылайык прокуратура мамлекеттик бийликтин кайсы органдарына тийиштүү? 1. Кто дает согласие на привлечение к уголовной ответственности Генерального прокурора Кыргызской Республики?


— Башкы прокурорду жазык жоопкерчиликке тартууга ким макулдуктуберет? 1. Какое полномочие относится к конституционным полномочиям органов прокуратуры?


— Прокуратура органдарынын конституциялык ыйгарым укуктарына кайсы ыйгарым укуктар тийиштүү? 1. Что понимается под местным самоуправлением по Конституции Кыргызской Республики?


— Конституция боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген эмнени түшүндүрөт? 1. Какие органы относятся к представительным органам местного самоуправления в Кыргызской Республики?


— Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарына кайсы органдар  тийиштүү? 1. Какие органы относятся к исполнительным органам местного самоуправления?


— Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына кайсы органдар тийиштүү?


100.Какой орган осуществляет исполнительную власть на территории соответствующей административно-территориальной единицы?


— Тийиштүү административдик-аймактык бирдиктин аймагында аткаруу бийлигин кайсы орган ишке ашырат? 1. Вопросы по государственному устройству и


административному процессу


Мамлекттин түзүлүшү жана административдик


процесс боюнча суроолор


  1. В какой форме принимает решение Премьер-Министр?


— Премьер-Министр чечимди кандай формада кабыл алат? 1. Какие последствия предусмотрены в случае нарушения срока, отведенного Правительству Кыргызской Республики для получения согласия по проекту закона?


— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө мыйзам долбоору боюнча макулдугун алуу үчүн берилген мөөнөттү бузган учурда кандай кесепеттери каралган? 1. Допускается ли обоснование компетентности соглашением между административным органом и заявителем?


— Административдик орган менен арыздануучунун ортосунда  компетенттүүлүктүн негизинде макулдашууга жол берилеби? 1. Что является предметом регулирования Закона Кыргызской Республики “Об основах административной деятельности и административных процедурах”?


— Кыргыз Республикасынын  “Административдик иштин жана административдик жол — жоболордун негиздери жөнүндөгү” Мыйзамынын жөнгө салуу предмети эмне? 1. Одно из оснований прекращения административной процедуры и отказ в удовлетворении заявления?


— Административдик жол-жоболорду токтотуунун негиздери жана арызды канааттандыруудан баш тартуу. 1. Максимальный срок административной процедуры?


— Административдик жол-жоболоштуруунун жогорку мөөнөтү? 1. К какому виду государственных должностей относится должность судьи?


— Судьялык кызмат мамлекеттик кызматтын кайсы түрүнө кирет? 1. Приостанавливаются ли выплаты заработной платы при отстранении судьи от должности?


— Судьяны кызматтан четтеткен учурда эмгек акыны төлөө токтотулабы? 1. Является ли основанием освобождения от должности судьи, если он зарегистрирован в качестве кандидата в Президенты Кыргызской Республики?


— Эгер судья Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер болуп катталса, аны кызамтынан бошотууга негиз болобу? 1. В течение какого срока судья может быть подвергнут дисциплинарному взысканию?


— Судья канча мөөнөттүн ичинде тартип жазасына тартылышы мүмкүн? 1. На каких лиц закон о государственной службе не распространяется?


— Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзам кайсы адамдарга жайылтылбайт? 1. Основные принципы государственной службы?


— Мамлекеттик кызматтын негизги принциптери? 1. Какое лицо не может быть государственным служащим?


— Кандай жактар мамлекеттик кызматкер боло албайт? 1. Какие превентивные меры по предотвращению негативных последствий конфликта обязан предпринять руководитель?


— Жетекчи чыр-чатактын терс кесепеттерин болтурбоо үчүн  алдын-ала кандай  чараларды көрүүгө милдеттүү? 1. Какие ограничения для государственных служащих установлены законодательством?


— Мамлекеттик кызматкерлер үчүн мыйзамда кандай чектөөлөр белгиленген? 1. Порядок назначения и освобождения Акимов районов?


— Райондун Акимдерин дайындоо жана бошотуунун тартиби? 1. Количество кандидатур, представленных Премьер-министром для назначенияАкима районным кенешом?


— Райондук кеңештин Акимин дайындоо үчүн Премьер-министр тарабынан сунушталган  талапкерлердин саны? 1. Кому предоставлено право выразить недоверие Акиму?


— Акимге ишенбөөчүлүк көрсөтүү укугу кимге берилген? 1. Где осуществляет местная государственная администрация исполнительную власть?


-Жергиликтүү  мамлекеттик администрация аткаруу бийлигин кайсы жерде ишке ашырат? 1. В какие сроки проводится аттестация государственных служащих?


— Мамлекттик кызматчыларды аттестациядан өткөрүү кандай мөөнөттө жүргүзүлөт? 1. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены законодательством о государственной службе?


— Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдарда  тартиптик жазанын кандай түрлөрү каралган? 1. В течение какого срока может быть обжаловано решение государственного органа о результатах служебного расследования?


— Мамлекетти органдын  кызматтык териштирүү жөнүндөгү чечимин канча убакыттын ичинде даттанууга болот? 1. Основания временного отстранения государственного служащего от занимаемой должности?


— Мамлекеттик кызматчыны ээлеген кызматынан  убактылуу бошотуунун негиздери? 1. В течение какого времени должно быть наложено дисциплинарное взыскание на государственного служащего?


— Мамлекеттик кызматчыга карата тартиптик жаза  канча убакыттын ичинде  колдонулушу керек? 1. Какое понятие административного дела дано в Административно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики?


— Кыргыз Республикасынын Административдик процесстик кодексинде административдик иш дегенге кандай түшүнүк берилген? 1. Какой из нижеперечисленных случаев не является надлежащим извещением стороны?


— Төмөндө көрсөтүлгөн учурлардын кайсынысы тараптарды тийешелүү түрдө билдирүү болуп саналбайт? 1. Является ли рассматриваемое в суде административное дело делом особого производства?


— Сотто каралып жаткаг административдик иш өзгөчө өндүрүш болуп саналабы? 1. Как именуются стороны по административному делу, рассматриваемому в судах?


— Сотто административдик тартипте каралып жаткан иштин тараптары кантип аталат? 1. Какой срок установлен для подачи в суд административного иска?


—  Сотко административдик доону берүү үчүн кандай мөөнөт белгиленген? 1. Как начинается судебное разбирательства дела по существу?


— Ишти маңызы боюнча соттук териштирүү кандай башталат? 1. Какой срок предусмотрен для принятия административного иска к производству суда?


—  Административдик доону соттун өндүрүшүнө кабыл алуу үчүн канча мөөнөт каралган? 1. В каких случаях суд оставляет административный иск без движения?


— Сот административдик доону кайсы учурларда кыймылсыз калтырат? 1. Срок рассмотрения судом дел по административным делам?


— Сот  тарабынан административдик иштер боюнча ишти кароонун мөөнөтү? 1. Кем осуществляется перевод (ротация) судей местных судов?


— Жергиликтүү соттордун судьяларын которуу (ротациялоо) ким тарабынан жүргүзүлөт? 1. Какими органами формируется дисциплинарная комиссия при Совете судей?


— Соттор Кеңешинин алдындагы жаза комиссиясын кайсы органдар тарабынан түзүлөт? 1. Кем принимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении судей?


— Судьяга  жазык ишин козгоо жөнүндөгү чечимди ким кабыл алынат? 1. Чем отличается главы айыл окмоту от айыл башчысы?


Айыл өкмөтү айыл башчысынан эмнеси менен айрымаланат? 1. Численный состав Кенешей города Бишкек и Ош?


— Бишкек жана Ош шаарларынын Кеңештеринин сандык курамы? 1. Вправе ли органы местного самоуправления осуществлять отдельные


государственные полномочия?


— Жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органы айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга укуктуубу? 1. На каком основании осуществляется делегирование органам местного


самоуправления отдельных государственных полномочий?


— Жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү эмненин негизинде жүргүзүлөт? 1. Какой из принципов относится только к административному судопроизводству?


— Принциптердин  кайсынысы  административдик сот өндүрүшүнө гана тийешелүү? 1. В каком случае прокурор не вправе обращается в суд с административным иском?


— Прокурор кайсы учурда сотко административдик доо менен кайрылууга укугу жок? 1. Кто обязан доказывать в суде законность и обоснованность акта, действия административного органа?


— Сотто актынын, административдик органдын аракетинин мыйзамдуулугун жана негиздүүүгүн далилдегенге ким милдеттүү? 1. Какие из перечисленных мер суд вправе применить к нарушителям порядка судебного заседания в административном процессе?


— Судья административдик процестте сот отурумунун тартибин бузгандарга саналган чаралардын ичинен кайсынысын колдонууга укуктуу? 1. Какой срок предусмотрен для подготовки административного дела к судебному разбирательству?


— Административдик ишти соттук териштирүүгө даярдоо үчүн  канча мөөнөт каралган? 1. В каких случаях не требуется разрешения суда для фиксации судебного разбирательства сторонами:


— Тараптар тарабынан соттук териштирүүнү фиксациялоо үчүн  кайсы учурда  соттун  уруксаты талап кылынбайт? 1. Какое определение не может быть вынесено судом на предварительном заседании в административном процессе?


— Административдик процесстеги алдын-ала отурумда судья тарабынан кандай аныктама чыгарылышы мүмкүн эмес? 1. Укажите, какой из предлагаемых ответов содержит правильную последовательность действий председательствующего при открытии судебного заседания в административном процессе?


— Сунушталган жооптордун кайсысы администартивдик процессте сот отурумун  ачууда  төрагалык кылуучунун туура иш- аракеттеринин ырааттуулугун камтырын көрсөткүлө? 1. Какой срок предусмотрен для обжалования в порядке апелляции определения о прекращении производства по административному делу?


— Административдик иш боюнча аппеляциялык тартипте даттануу келтирүүнүн мөөнөтү кандай? 1. Когда назначается дополнительная экспертиза по административному делу?


— Административдик иш боюнча кошумча экспертиза качан даярдалат? 1. Административным органом не является:


— Административдик орган болуп эсептелбейт: 1. Кто не может быть административным ответчиком в суде?


— Сотто кимдер административдик жоопкер боло албайт? 1. В порядке административного судопроизводства рассматриваются:


— Административдик  тартиптеги сот  өндүрүшүндө каралат: 1. Судья не может рассматривать дело и подлежит отводу:


— Судья ишти кароосу мүмкүн эмес жана четтетилүүгө тийиш: 1. Лица, содействующие осуществлению правосудия в административном процессе:


— Административдик процессте сот адилеттигин жүзөгө ашыруу боюнча көмөктөшүүчү жактар: 1. В каком случае свидетельские показания не могут быть доказательством в административном деле?


— Административдик иште кандай учурда күбөлөрдүн көрсөтмөсү далил болушу мүмкүн эмес? 1. Какие требования предъявляются документу, полученному в иностранном государстве, для представления в суд?


— Чет мамлекеттен алынган документтерди сотко берүү үчүн кандай талаптар коюлат? 1. Государственная пошлина взимается с подаваемых в межрайонный суд:


— Райондор аралык сотко берүүдө мамлекеттик  алым алынат: 1. К судебным расходам относится:


— Соттук чыгымдарга кирет: 1. С какого времени начинается течение процессуального срока в административном деле исчисляемого годами, месяцами, днями?


— Административдик иште  жылдар, айлар же күндөр менен эсептелген процесстик мөөнөттүн өтүшү кайсы убакыттан башталат? 1. Течение всех не истекших процессуальных сроков приостанавливается одновременно


— Бүтө элек бардык процесстик мөөнөттөрдүн өтүшү  токтотулат: 1. Надлежащим извещением участников административного процесса не может считаться:


— Административдик процесстин катышуучуларын тийешелүү түрдө карбарлаган деп эсептелиши мүмкүн эмес: 1. В каком случае истец не может подать административный иск повторно?


— Доогер кандай учурда кайталап административдик  доону бере албайт? 1. В апелляционной жалобе по административному делу не разрешается:


— Административдик иш боюнча аппеляциялык даттанууда чечилбейт: 1. Апелляционная жалоба по административному делу возвращается лицу, подавшему жалобу:


— Административдик иш боюнча  аппеляциялык даттануу даттануу жазган  жакка кайтарылып берилет: 1. Какой порядок рассмотрения административного дела в апелляционной инстанции?


— Аппеляциялык инстанцияда административдик ишти кароонун тартиби кандай? 1. Основания к отмене решения суда по административному делу и направлению дела на новое рассмотрение?


— Административдик иш боюнча соттун чечимин жокко чыгаруунун жана ишти жаңыдан кароого жөнөтүүнүн  негиздери? 1. Право на подачу кассационной жалобы (представления) по административному делу имеют:


— Административдик иш боюнча кассациядык даттанууну (сунушту) берүү укугуна ээ: 1. Срок подачи кассационной жалобы (представления) на судебный акт не по существу спора:


— Талаштын маңызы болбогон соттун актысына кассациялык даттанууну (сунушту) берүүнүн мөөнөтү: 1. Основания пересмотра административного дела по вновь открывшимся обстоятельствам:


— Административдик ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кароонун негизи: 1. Вопросы по гражданскому праву


Жарандык укук боюнча тесттин суроолору


  1. К каким имущественным отношениям нормы гражданского законодательства не применяются, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики?


— Эгерде мыйзамдарда башкача каралбаса, кайсы мүлктүк мамилелерге карата граждандык мыйзамдардын ченемдери колдонулбайт? 1. В каких случаях действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие?


— Мыйзам колдонууга киргизилгенге чейин пайда болгон мамилелерге карата анын күчү кайсы учурларда колдонулат? 1. В каких случаях отказ граждан от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав?


— Кайсы учурларда граждандардын өздөрүнө таандык болгон укуктарды жүзөгө ашыруудан баш тартышы бул укуктардын токтотулушуна алып келбейт? 1. Назовите последствия злоупотребления правом?


— Укукту кыянаттык менен пайдалануунун кесепеттери кандай болушу мүмкүн? 1. Что понимается под убытками?


— Зыяндын ордун толтуруу деп эмне түшүнүлөт? 1. Что такое цессия?


— Цессия деген эмне? 1. В каком порядке передаются права по именной ценной бумаге?


— Аты жазылган баалуу кагаз менен күбөлөндүргөн укуктар кандай тартипте өткөрүлүп берилет? 1. Каким образом производится восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя?


— Сунуш кылынуучунун жоголгон баалуу кагаздар боюнча укуктарын калыбына келтирүү кайсы орган тарабынан жүргүзүлөт? 1. В каком случае прекращается правоспособность гражданина?


— Граждандык укукка жөндөмдүүлүгү кайсы учурдан тартып токтотулат? 1. В каких случаях гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя)?


— Граждан жашыруун атты (ойлонуп чыгарылган атты) кайсы учурларда пайдаланышы мүмкүн? 1. Какие сделки не вправе самостоятельно совершать лица в возрасте до 14 лет?


— 14 жашка чейинки жаш балдар кандай бүтүмдөрдү өз алдынча жүргүзүүгө укуксуз? 1. В каких случаях гражданин может быть ограничен в дееспособности?


— Кайсы учурларда граждандын аракетке жөндөмдүүлүгү чектелиши мүмкүн? 1. В какой срок лицу, нуждающемуся в опеке, назначается опекун?


— Камкордукка муктаж болгон адамга канча мөөнөттүн ичинде камкордукка алуучу дайындалат? 1. Учитывается ли желание подопечного на назначение ему опекуна?


— Камкордукка алынуучунун ага камкордукка алуучуну дайындоого каалоосу эске алынабы? 1. Что такое патронаж?


— Патронаж деген эмне? 1. Что такое коносамент?


— Коносамент деген эмне? 1. Как в законе определяется местонахождение юридического лица?


— Юридикалык жактын жайгашкан жери мыйзамда кандай аныкталат? 1. Какое минимальное число членов должно быть в кооперативе, если иное не определено законодательством?


— Кооперативдин мүчөлөрүнүн минималдык саны канчадан кем болбоого тийиш? 1. Кто может выступать в качестве полного товарища в коммандитном товариществе?


— Коммандиттик шериктештикте толук шериктеш катары ким боло алат?


20.В какой срок участники ОсОО оплачивают уставной капитал, размер которого определён в учредительных документах?


— ЖЧКнун катышуучулары тарабынан уюштуруу документтеринде аныкталган уставдык капиталдын өлчөмү кайсы мөөнөттө төлөнөт? 1. Каково максимально допустимое количество размещенных привилегированных акций акционерного общества?


— Акционердик коомдо жайгаштырылган артыкчылыктуу акциялардын саны канчадан ашпоого тийиш? 1. В каком случае в акционерном обществе создается совет директоров?


— Кандай учурда акционердик коомдо директорлордун кеңеши түзүлөт? 1. В каком случае хозяйственное общество признается зависимым?


— Кандай учурда чарбалык коом көз каранды деп таанылат? 1. Кто несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения при недостаточности денежных средств у учреждения?


— Мекеменин акча каражаттары жетишсиз болсо мекеменин милдеттенмелери боюнча субсидиардык жоопкерчиликти ким тартат? 1. Является ли гимн объектом авторского права?


— Гимн автордук укуктун объектиси болуп эсептелеби? 1. В каком случае молчание признается выражением воли совершить сделку?


— Кандай учурда унчукпоо бүтүм жасоого эркти билдирүү катары таанылат? 1. Как называется сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия?


— Көз будамалоо үчүн, ага тийиштүү укук мүнөздөрүн түзүүгө ниети жок жасалган бүтүм кандай аталат? 1. В какой срок может быть предъявлен иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки?


— Арзыбаган бүтүмдүн жараксыздыгынын кесепеттерин колдонуу жөнүндө доо кайсы мөөнөттүн ичинде коюлушу мүмкүн? 1. Какие доверенности приравниваются к нотариально удостоверенным?


— Кандай ишеним каттар нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөндөргө теңештирилбейт? 1. На какие требования исковая давность не распространяется?


— Кайсы талаптарга доонун эскириши колдонулбайт? 1. Когда ликвидация юридического лица считается завершённой?


— Юридикалык жактын жоюлушу кайсы учурдан тартып аяктады деп эсептелет? 1. Дайте определение бесхозяйной вещи?


— Кайсы буюм ээси жок буюм деп таанылат? 1. Назовите размер вознаграждения за находку?


— Табылга үчүн кандай өлчөмдө сүйүнчү каралган? 1. Как осуществляется распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности?


— Үлүштүк менчикте турган мүлктү тескөө кандай тартипте жүргүзүлөт? 1. Допускается ли уступка преимущественного права покупки доли?


— Үлүштү сатып алууда артыкчылык укугун башка бирөөгө ыйгарууга жол берилеби? 1. Какое имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя?


— Кайсы мүлккө ак ниеттүү алуучудан кайра берүү талабы коюлбайт? 1. Применяются ли правила о переходе прав кредитора к другому лицу по регрессным требованиям?


— Кредитордун укуктарынын башка жакка өтүү тартиби регресстик талаптарга карата колдонулабы? 1. В каком случае не допускается уступка требования по обязательству без согласия должника?


— Карызкордун макулдугусуз милдеттенмелер боюнча талап кылууну кайсы учурда башка жакка берүүгө болбойт? 1. Каковы последствия несоблюдения письменной формы соглашения о неустойке?


— Айып төлөм жөнүндөгү макулдашуунун кат жүзүндөгү форманын сакталбагандыгы кандай кесепетке алып келет? 1. Что не может выступать предметом залога?


— Кандай мүлктөр, талаптар, укуктар күрөөнүн предмети боло албайт? 1. В каких случаях осуществляется регистрация договора о залоге движимого имущества?


— Кайсы кыймылдуу мүлккө күрөө жөнүндө келишим милдеттүү түрдө       мамлекеттик каттоого жатат? 1. Как оформляется договор о залоге вещей в ломбарде?


— Ломбарддагы буюмдардын күрөөсү жөнүндөгү келишим кандай түзүлөт? 1. Является ли ценной бумагой депозитный сертификат?


— Депозит сертификаты баалуу кагаз болуп эсептелинеби? 1. В отношении каких обязательств не допускается новация?


— Кандай милдеттенмелерге карата новацияга жол берилбейт? 1. Как осуществляется толкование договора по общему правилу?


— Жалпы эреже боюнча келишимди чечмелөө кандай жүргүзүлөт? 1. Кто не может быть залогодателем?


— Ким күрөө берүүчү боло албайт? 1. Когда акцепт считается не полученным?


— Кайсы учурда акцепт алынбаган болуп саналат? 1. Где признается заключенным договор, если в договоре не указано место его заключения?


— Эгерде келишимде ал түзүлгөн жер көрсөтүлбөсө келишим кайсы жерде түзүлгөн болуп таанылат? 1. В каком случае аукцион и конкурс признаются несостоявшимися?


— Кандай учурда аукцион жана конкурс өткөрүлбөгөн деп таанылат? 1. Кто может быть доверительным управляющим?


— Ким ишенимдүү башкаруучу боло алат? 1. С какого дня начинается исчисление гарантийного срока по общему правилу?


— Гарантия мөөнөтү кайсы учурдан тартып эсептелет? 1. В каком случае условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным?


— Кайсы учурда товар жөнүндө соода-сатык келишимдин шарттары макулдашылды деп эсептелет? 1. В каких случаях использования товарного знака товар подлежит уничтожению?


— Кайсыл учурда товардык белгини колдонууда товар жок кылынууга жатат? 1. Какое требование может заявить владелец товарного знака в целях восстановления деловой репутации?


— Товардык белгинин ээси ишкер беделин калыбына келтирүү максатында кайсыл талапты коюуга укуктуу? 1. Какие права продавца предприятия не подлежат передаче покупателю предприятия?


— Кайсы укуктар ишкананын сатуучусунан ишкананы сатып алуучусуна өткөрүлүп берилбейт? 1. В каких случаях договор дарения должен быть совершён в простой письменной форме?


— Кыймылсыз мүлктү тартуулоо келишими кайсы учурда жөнөкөй жазуу жүзүндө түзүлүүгө тийиш? 1. Кто может быть получателем постоянной ренты?


— Ким туруктуу рента алуучу боло алат? 1. В каком случае договор имущественного найма недвижимого имущества подлежит обязательной государственной регистрации?


— Мүлктүк жалдоо келишими кайсы учурда милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоого алынууга тийиш? 1. Входят ли в состав наследственного имущества права на средства пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов?


— Топтолуучу пенсиялык фонддордон пенсиялык топтоолордун каражаттары мурастын курамына киреби? 1. В каких случаях действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно?


— Кайсыл учурда товардык белгини каттоонун аракети мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн? 1. Что может быть предметом договора финансовой аренды?


Финансылык ижара келишиминин предмети эмне боло алат? 1. Кто не является субъектом смежных прав?


— Ким чектеш укуктардын субъектиси болуп эсептелбейт? 1. Когда договор признается заключённым?


— Келишим кайсы учурдан баштап түзүлгөн деп эсептелинет? 1. Права на использование какого произведения не могут быть предметом авторского договора?


— Кайсы чыгарманы пайдалануу укугу автордук келишимдин заты боло албайт? 1. Что считается использованием товарного знака?


— Товардык белгини пайдалануу деп эмне саналат? 1. Может ли отказ от наследства, впоследствии отменен или взят обратно?


— Мурастан баш тартуу кийин кайра алынышы мүмкүнбү? 1. В каком случае опоздавший наследник может подать заявление о принятии наследства?


— Кечиккен мураскор кандай учурда мурасты кабыл алуу жөнүндө арыз бере алат? 1. Каким документом удостоверяется договор перевозки пассажира?


— Жүргүнчүлөрдү ташуу келишими кандай документ менен күбөлөндүрүлөт? 1. В каких случаях изъятые по решению суда контрафактные экземпляры произведений не подлежат уничтожению?


— Кайсыл учурда соттун чечими боюнча чыгармалардын алынып коюлган контрафакттык нускалары жок кылынууга жатпайт? 1. Какие права считаются непереданными?


— Өткөрүлүп берилбеген укуктар болуп кайсыл укуктар эсептелинет? 1. Когда деньги не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления?


— Кайсыл учурда акча ишенимдүү башкаруунун өз алдынча объектиси боло албайт? 1. Какая дополнительная ответственность предусмотрена за неправомерное использование товарного знака?


— Товардык белгини мыйзам ченеминде колдонбогон үчүн кандай кошумча жоопкерчилик каралган? 1. Допускается ли уступка денежного требования при наличии соглашения о ее запрете?


— Тыюу салуу жөнүндө макулдашуу бар болсо ага акчаны талап кылуу укугу берилиши мүмкүнбү? 1. Когда договор банковского вклада считается заключённым?


— Банк боюнча келишим качан түзүлдү деп эсептелет? 1. При недостаточности денежных средств на счёте, какие требования к клиенту удовлетворяются в первую очередь?


— Кардарга коюлган бардык талаптарды канааттандыруу үчүн эсепте акча каражаттары жетиштүү болбосо кандай талаптар биринчи кезекте канааттандырылат? 1. Вправе ли кредитор требовать уплаты процентов по договору займа, по которому не соблюдена нотариальная форма?


— Кредит берүүчү, нотариаттык формасы сакталбаган заем келишими боюнча пайыздарды төлөөнү талап кылууга укуктуубу? 1. Допускается ли отзыв чека до истечения срока для его предъявления?


— Чектин милдеттүү реквизити болуп эмне саналат? 1. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени и за счёт другой стороны определённые юридические действия?


— Бир тарап экинчи тараптын атынан жана эсебинен белгилүү юридикалык аракеттерди жасоого милдеттелген келишим кандай келишим деп аталат? 1. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение совершить сделку от своего имени за счёт другой стороны?


— Бир тараптын тапшыруусу менен анын эсебинен жана өзүнүн атынан экинчи тарап акысын алуу менен бир нече бүтүмдөрдү аткарууга милдеттенген келишим кандай келишим деп аталат? 1. Что такое делькредере?


— Делькредере деген эмне? 1. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны юридические действия от своего имени, но за счёт другой стороны?


— Бир тарап экинчи тараптын тапшырмасы боюнча өзүнүн атынан жана принципалдын эсебинен юридикалык аракеттерди жасоого акысын алуу менен аткарууга милдеттенген келишим кандай келишим деп аталат? 1. В каком объёме возмещается вред, причинённый личности или имуществу гражданина?


— Жарандын мүлкүнө же өзүнө келтирилген зыян канча өлчөмдө кайтарылууга тийиш? 1. Какие вещи не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления?


— Ишенимдүү башкаруунун өз алдынча объектиси болуп кайсы буюмдар боло албайт? 1. Влечёт ли недействительность договора займа несоблюдение нотариальной формы?


— Заем келишиминин нотариаттык формасын сактабагандык анын анык эместигине алып келеби? 1. Учитывается ли вина потерпевшего при возмещении дополнительных расходов?


— Кошумча чыгымдардын ордун толтурууда жабыр тартуучунун күнөөсү эсепке алынабы? 1. Каким органом осуществляется признание права собственности на имущество в силу приобретательной давности?


— Мүлккө болгон менчик укугу ээлик кылуунун эскиргендигине байланыштуу кайсы орган тарабынан таанылат? 1. Что такое варрант?


— Варрант деген эмне? 1. Какие документы выдаёт товарный склад при принятии товаров на хранение?


— Товарды сактоого кабыл алууда товардык кампа кандай документ бере алат? 1. Как оформляется договор хранения вещи в ломбарде?


— Буюмдарды ломбардда сактоо келишими кандай түзүлөт? 1. Страхование каких интересов не допускается?


— Кайсы таламдарды камсыздандырууга жол берилбейт? 1. В каких случаях суд может отстранить опекуна или попечителя от исполнения их обязанностей?


— Кайсы учурларда сот камкордукка алуучуну же көзөмөлдүк кылуучуну бул милдеттерди аткаруудан четтетиши мүмкүн? 1. В каком случае наследственное имущество признается выморочным?


— Кайсы учурда мурастык мүлк ээсиз-ээликсиз деп табылат? 1. В каких случаях постройка является самовольной?


— Өзү билип курулган курулушка менчик укугу кайсы орган тарабынан таанылат? 1. Как называется простое товарищество, в договоре о создании которого предусматривается, что его существование не раскрывается для третьих лиц?


— Үчүнчү жактар үчүн анын бар экендиги ачык көрсөтүлбөшү каралган жөнөкөй шериктештиктеги келишим кандай келишим деп аталат? 1. Необходима ли ломбардам лицензия на принятие от граждан в залог движимого имущества?


— Ломбарддар жарандардан күрөөгө кыймылдуу мүлктү кабыл алуу үчүн лицензия алууга тийишпи? 1. Допускается ли составление завещания с условием?


— Шарт коюлган керээз түзүү мүмкүнбү? 1. Кто не имеет права на возмещение вреда в случае смерти гражданина?


— Гражданин өлгөн учурда зыяндын ордун толтуртуу укугуна ким ээ болбойт? 1. Является ли зависимое общество юридическим лицом?


— Көз каранды чарбалык коом юридикалык жак болуп саналабы? 1. Что выплачивается гаранту за выдачу банковской гарантии?


— Банк гарантиясы берилгендиги үчүн гарантка эмне төлөнөт? 1. Свыше какой суммы соглашение о задатке должно быть совершено в